این مطلب ۱۷۵ بار خوانده شده

علم، وزهد، كامل بودن در عقل وخرد، عصمت، شجاعت، كرم وبزرگوارى . . .

نسخه مناسب چاپ